Regulacja nawiewników

Nieprawidłowe wyregulowanie elementów instalacji jest jedną z najczęstszych przyczyn wadliwego działania systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Nawiewniki produkowane przez Swegon wyposażone są w przyrządy pomiarowe zamontowane na stałe, umożliwiające regulację ilości powietrza z zadowalającą dokładnością.
Błąd metody pomiarowej wynosi ok. 5%, co jest wartością porównywalną z innymi popularnymi metodami. Przyrząd pomiarowy umieszczony jest bezpośrednio w nawiewniku lub w wielofunkcyjnej skrzynce regulacyjno-pomiarowej, której konstrukcja zapewnia efektywne tłumienie hałasu i równomierny napływ powietrza na nawiewnik, co z kolei zapewnia równomierny profil wypływającego strumienia.

Przepływ powietrza wyznacza się z odpowiedniego wzoru na podstawie spadku ciśnienia,
z uwzględnieniem danych charakterystycznych dla każdego nawiewnika. W celu uproszczenia procedury regulacji, przyrządy pomiarowe w nawiewnikach lub skrzynkach rozprężnych wyposażone są w przedłużone plastikowe przewody impulsowe.

Położenie przepustnicy regulacyjnej ustawia się za pomocą cięgien nastawczych - białe cięgno otwiera a czarne zamyka przepustnicę. Dzięki takiemu rozwiązaniu regulację można wykonać bez demontowania kaset sufitu podwieszanego. Cięgna nastawcze przepustnicy i przewody impulsowe wprowadza się do pomieszczenia przez szczelinę nawiewną, dzięki temu regulację wykonuje się z kratką założoną na skrzynkę rozprężną. Taka procedura ogranicza pracochłonność wykonania regulacji i zapewnia dokładność pomiaru.

Procedura regulacji
1. Ze specjalnych tabel lub etykiety nawiewnika odczytać współczynnik k.
2. Podłączyć manometr do przewodu impulsowego.
3. Odczytać wynik pomiaru w Pa.
4. Z wzoru zamieszczonego poniżej obliczyć rzeczywisty przepływ powietrza.
5. Przepustnicą wyregulować przepływ powietrza (za pomocą cięgien).

Sposób obliczania
Aby wyznaczyć bieżące natężenie przepływu należy posłużyć się wzorem:

gdzie:
q - natężenie przepływu powietrza, l/s
pi - ciśnienie zmierzone zgodnie z powyższą procedurą, Pa
k - współczynnik odczytany z etykiety nawiewnika lub tabel

Oczywiście wzór można przekształcić tak, alby uzyskać wymagane ciśnienie przy zaprojektowanym przepływie powietrza.

Nawiewniki i wywiewniki produkowane są zgodnie z normami ISO 9001 oraz normami systemu ochrony środowiska ISO 14001. Oznakowane są również międzynarodowym znakiem CE.