Wymogi Ecodesign spełnione w standardzie Swegon

28-12-2015

Od 1 stycznia 2016 we wszystkich krajach Unii Europejskiej zaczynają obowiązywać wymagania określone w Rozporządzeniu Komisji Europejskiej nr 1253/2014 wdrażającym w odniesieniu do systemów wentylacyjnych postanowienia Dyrektywy 2009/125/WE (Ecodesign). Dyrektywa ta definiuje zasady projektowania urządzeń zużywających energię i jest instrumentem realizacji strategii „Europa 2020” zakładającej min. podwyższenie efektywności energetycznej o 20% do roku 2020.

Zapisy Rozporządzenia nawiązują w znacznym stopniu do standardów funkcjonujących już od wielu lat na rynku skandynawskim, co oznacza że centrale Swegon zarówno serii GOLD jak i SILVER nie wymagają żadnych modyfikacji w celu dostosowania do nowej rzeczywistości rynkowej.

Wymagania Rozporządzenia zgodnie z formalną definicją dotyczą urządzeń służących do wymiany powietrza zużytego na powietrze świeże w budynku lub jego części – czyli w praktyce wszystkich central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych dostarczających powietrze zewnętrzne do pomieszczeń.

Z zakresu obowiązywania rozporządzenia wyłączone są jedynie urządzenia:

 • których pobór mocy nie przekracza 30W,
 • przeznaczone do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (ATEX)
 • wchodzące w skład systemów bezpieczeństwa pożarowego przeznaczonych do stosowania wyłącznie w sytuacjach awaryjnych
 • w których temperatura przetłaczanego powietrza jest niższa od -40°C lub przekracza 100°C
 • w których temperatura otoczenia jest niższa od -40°C lub wyższa od 65°C
 • których napięcie zasilania przekracza 1000 V lub 1500 V odpowiednio dla zasilania prądem przemiennym lub stałym.
 • pracujące w warunkach toksycznych, wysokiej korozyjności lub narażenia na substancje ścierne.
 • wyposażonych w pompę ciepła do odzysku ciepła.

Rozporządzenie wprowadza podział na urządzenia przeznaczone do stosowania w budynkach mieszkalnych SWM (ang. RVU – residential ventilation unit) oraz w budynkach niemieszkalnych SWNM (ang NRVU – non residential ventilation unit).

Urządzenia SWM to te o wydatku do 250 m3/h lub do 1000 m3/h – jeśli producent informuje, że są one przeznaczone do budynków mieszkalnych.

Urządzenia do budynków niemieszkalnych to natomiast te o wydatku odpowiednio powyżej 250 lub 1000 m3/h.

Rozporządzenie definiuje szereg nowych wymogów w zakresie efektywności energetycznej oraz funkcjonalności urządzeń.

Obowiązujące od 1 styczna 2016 wymagania minimalne, zostaną dodatkowo zaostrzone od 1 stycznia 2018 roku.

Przegląd najważniejszych wymagań dla urządzeń nawiewno-wyciągowych do budynków niemieszkalnych przedstawiono poniżej:

Wymagania funkcjonalne:

Od 1 stycznia 2016

 • Wszystkie centrale muszą być wyposażone w wentylatory z napędem wielobiegowym lub układem płynnej regulacji prędkości obrotowej
 • Wszystkie urządzenia muszą posiadać układ odzysku ciepła
 • Układ odzysku ciepła musi posiadać tzw. obejście, czy możliwość regulacji poziomu odzysku ciepła (np. regulator obrotów wymiennika rotacyjnego, przepustnica obejściowa wymiennika przeciwprądowego)

Dodatkowo do 1 stycznia 2018

 • Filtry powietrza muszą posiadać wizualną lub automatyczną sygnalizację przekroczenia dopuszczalnego spadku ciśnienia.

Wymagania w zakresie efektywności energetycznej:

Od 1 stycznia 2016

 • Minimalna sprawność odzysku ciepła dla układów z czynnikiem pośrednim wynosi 63%
 • Minimalna sprawność odzysku ciepłą dla pozostałych wymienników wynosi 67%
 • Wewnętrzna jednostkowa moc wentylatora (SFPint) nie może być wyższa od wartości dopuszczalnej od 2016 obliczanej zgodnie z metodyką podaną w Rozporządzeniu.

Od 1 stycznia 2018

 • Minimalna sprawność odzysku ciepła dla układów z czynnikiem pośrednim wynosi 68%
 • Minimalna sprawność odzysku ciepła dla pozostałych wymienników wynosi 73%
 • Wewnętrzna jednostkowa moc wentylatora (SFPint) nie może być wyższa od wartości dopuszczalnej od 2018 obliczanej zgodnie z metodyką podaną w Rozporządzeniu.

Urządzenia nie spełniające wymagań minimalnych nie mogą być wprowadzane do obrotu na rynkach krajów Unii Europejskiej.