Plassbehov i tekniske rom

15-12-2015

Planlegging av tekniske rom bør inngå tidlig i prosjekteringsfasen for å sikre rommene gunstig plassering og størrelse. Teknisk rom med installasjoner er «hjertet» i et ventilasjonsanlegg. Tidlig planlegging av tekniske rom gir den fordelen at man kan velge overordnede løsninger for både inneklima og energiforbruk i bygget samtidig. Blir det tekniske rommet for lite, fører det som oftest til kronglete kanalføringer og støy.

Swegon har utarbeidet systemtegninger for GOLD-aggregater fra 3.000 m3/h opp til 25.000 m3/h med ulike varianter. De målene og arealene som er satt på tegningene, gjelder som minimumsmål for innvendig størrelse på teknisk rom. Gjøres det endringer for å redusere rommenes størrelse, må det foretas korrigerende tiltak på vegger, lyddempere osv.

Alle varianter er vist med nødvendige lyddempere for tilluft og fraluft for å oppnå NR55 i kanalutløpet for henholdsvis tilluft- og fraluftkanal. Alle tegninger viser detalj av vegger rundt aggregatet.

Systemtegningene i pdf-format kan lastes ned her. DWG- og IFC-filer av systemtegningene fås ved henvendelse til nærmeste Swegon-kontor.

Valg av aggregatstørrelse må foretas i beregningsprogrammet ProUnit med bakgrunn i SFP mindre enn 2,0 kW/m3/s og eksternt trykkfall på 250 Pa.

Orientering:
Ved denne oppbyggingen av veggen samt en minimumsavstand på 200 mm mellom alle aggregatdeler/ kanaler/lyddempere og veggen, garanteres et lydnivå bedre enn 35 dB(A) i rommet på utsiden (avstand 5 meter fra ventilasjonsromsvegg). Det er et absolutt krav at det tekniske rommet er tett. Det må fuges mellom vegg/dekkekonstruksjon både ved gulv og tak. Det må også fuges mellom vegger og ventilasjonskanaler/rør der disse føres ut av teknisk rom. Dører som benyttes må være lyddempet tilsvarende veggkonstruksjonen.
Kanaler for inntak og avkast er forutsatt ført direkte inn i en sjakt uten å gå via oppholdsrom på utsiden av teknisk rom. Tegningene er vist uten noen form for kondens-, termisk- eller brannisolasjon. Isolasjonstyper og tykkelser må velges med bakgrunn i hvert enkelt prosjekts behov.